Föreningens årsstämma samlade ett tjugotal medlemmar i föreningslokalen söndagen den 18 november. Stämman beslutade bland annat att: Godkänna styrelsens verksamhetsberättelse Fastställa resultat- och balansräkning Ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året Fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag Fastställa utgifts- och inkomststat …

Rapport från årsstämma 2012 Läs mer »

Medlemmarna i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma söndagen den 18 november 2012 kl. 19.00 i föreningslokalen, Zetterlunds väg 25. Se bifogad kallelse med dagordning. Verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut, styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (debiteringslängd) och budget 2013 samt revisorernas …

Kallelse till årsstämma 2012 Läs mer »