Stadgar

image_pdfimage_print

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1
Firma

Föreningens firma är Zetterlundsvägens Samfällighetsförening.

§ 2
Samfälligheter

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen. Föreningen förvaltar Kragsta ga:3.

§ 3
Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4
Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5
Styrelsens säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vallentuna kommun. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter, varav 1 och högst 2 från bostadsrättsföreningen samt 2 suppleanter.

§ 6
Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på endast 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 5 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:
1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
2a ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 A
Underhålls- och förnyelsefond (paragraf ändrad vid stämma 2017)

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas ett belopp uppgående till lägst 5 prisbasbelopp. Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas.

§ 11
Räkenskapsperiod (paragraf ändrad vid extrastämma 2022)

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12
Föreningsstämma (paragraf ändrad vid extrastämma 2022)

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13
Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftlig kallelse till varje fastighetsägare. Kallelse skall ske senast 21 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje medlem.

§ 14
Motioner (paragraf ändrad vid extrastämma 2022)

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16
Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 17
Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18
Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 20
Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

 

Last updated: 2 oktober, 2022